Мої доробки

Онлайн курси польської мови
новий перелік


Дорогие коллеги!
Эта страничка для вас.
Не забывайте заглядывать сюда при посещении блога.

"Бібліотека в медіаосвіті" стаття Єрмак М.М. для другої міжнародної конференції з медіаосвіти
Виступ Єрмак М.М. на педраді "Використання ІКТ у роботі бібліотеки" 
Інформаційна культура. (досвід роботи)
Досвід роботи завідувача бібліотеки ЕНВК №5 Єрмак М.М.
Сторінка Єрмак М.М. на Заповікі
Довідкова_література:_словники,_довідники,_енциклопеді їТворча група

Мої презентації

Буклет "Зачем нужни книги"
Інформаційна карта портфоліо
Виставки
Бібліотечний репетитор
Управління освіти і науки
Запорізької обласної державної адміністрації
Комунальний заклад
«Запорізький обласний інститут
 післядипломної педагогічної освіти»
Запорізької обласної ради       В праці – честь та добре імя людини.
Будь майстром, поетом, художником в справі,
яку ти любиш. Немає такої професії, в якій людина
не могла піднятися на вершину майстерності.
                                              В.О. Сухомлинський
Опис та оформлення
досвіду роботи бібліотекаря

(Методичні поради для методистів,
керівників навчальних закладів та районних (міських) методичних об’єднань бібліотечних працівників, бібліотекарів)
                                                         Укладач: Крижко Л.В., методист кафедри
                                                          теорії та методики виховання ЗОІППО
                                                       


Запоріжжя, 2008

                                                      Для того, щоб привести в дію усі свої сили,
                                                людині необхідно розмістити попереду себе
                                                якусь благородну мету, здатну його запалити.
                                                                                                                                Е. Ренан

Вступ

Передовий досвід – це зразок професійної майстерності, який відповідає сучасним запитам, що відкривають можливості постійного удосконалення, нерідко оригінальний за змістом, логікою, методами або прийомами (або хоча б за одним з вказаних елементів) і приносять кращі, у порівнянні з масовою практикою, результати.


Можуть бути такі види досвіду за:
масштабністю -
§        система роботи бібліотекаря;
§        система роботи бібліотекаря з окремих напрямків діяльності (ведення фінансової облікової документації; комплектування бібліотечних фондів; збереження фонду; робота з читачами; формування інформаційної культури);
§        певні форми, методи і прийоми роботи, які використовує бібліотекар;
обсягом теми -
§        комплексний, що охоплює широке коло питань (масові форми роботи щодо залучення дітей до читання);
§        локальний – вузьке питання (книжкові виставки в національному вихованні школярів);
рівнем новизни та творчої самостійності -
§        репродуктивний, який не містить в собі чого-небудь нового, але спрямований на добросовісне виконання своїх професійних обовязків;
§        раціоналізаторський – створений в межах відомих форм, прийомів діяльності, але відрізняється новим, оригінальним підходом до їх використання і забезпечує в результаті цього підвищення якості роботи бібліотекаря;
§        новаторський досвід відображає нові шляхи у рішенні окремих або загальних завдань; нові форми, методи, прийоми, систему діяльності раніше невідому науці і практиці або суттєво модифіковані вже відомі.

Критерії позитивного досвіду роботи бібліотекаря:
§        актуальність (сприяє виконанню завдань, які поставлені перед школою, бібліотекою; допомагає в подоланні окремих проблем, що виникають у діяльності установи; дає можливість прискорити рішення актуальних проблем бібліотечних наук у практику);
§        висока результативність (повнота, якість знань, наявність відповідних умінь і навичок, вихованість дітей - користувачів бібліотеки; стабільність результатів, тривале функціонування, значні успіхи бібліотекаря в навчально-виховній роботі; скорочення витрат часу на досягнення високих результатів);
§        наукова достовірність досвіду (відповідність професійної діяльності досягненням науки);
§        творча новизна (використання нових форм, методів, прийомів або оригінальний підхід до використання вже відомих);
§        можливість творчого наслідування досвіду іншими.
Оформлення матеріалів досвіду роботи

Матеріали, які подані на конкурс, повинні бути на паперових (папка) та електронних носіях (компакт-диск) і охоплювати повний комплект згідно додатку 1 до Положення про проведення обласного конкурсу бібліотечних працівників загальноосвітніх навчальних закладів.
Оформлення матеріалів здійснюється на українській мові, у комп’ютерному наборі: шрифтом 14, інтервал 1,5; з обов’язковою електронною версією всіх документів у текстовому редакторі Word, а презентації – у Microsoft Power Point 2003.
Папка і документи №№ 8, 10, 11, 13, 15 починаються з титульної сторінки (додаток 1, додаток 2).

1. Анотація на матеріали досвіду та висновок районного (міського) журі щодо поданих матеріалів (1-2 сторінки) за підписом методиста з бібліотечних фондів, керівника райМО (додаток 3).

2. Заява про участь у конкурсі, яку бібліотекар пише особисто, на імя голови оргкомітету (додаток 4).

3. Лист – представлення
подається на бланку відділу (управління) освіти райдержадміністрації (міськвиконкому) за підписом начальника відділу (управління) освіти (додаток 5).

4. Анкета на учасника конкурсу:
- прізвище, ім’я, по батькові;
- фотографія 9 х 13 (у конверті);
- дата народження;
- повна назва навчального закладу, в якому працює;
- освіта, коли і який навчальний заклад закінчив;
- спеціальність за освітою;
- загальний стаж роботи;
- стаж роботи за спеціальністю;
- категорія за результатами атестації (на даний момент);
- нагороди (грамоти, відзнаки);
- повна домашня адреса;
- адреса загальноосвітнього навчального закладу; номер телефону, факса, електронного адреса;
- номінація;
- тема досвіду роботи;
- ваше професійне кредо.

5. Словесний (у формі статті в газету від 3-ої особи) портрет або свою візитну картку.

6. Характеристика на автора досвіду (додаток 6).

7. Паспорт бібліотеки, який відображає матеріально-технічне забезпечення, основні показники діяльності бібліотеки та відомості про працівників (див. Шкільний світ.-2002.- № 46-47.- С.39-41.)
8. Опис досвіду роботи бібліотекаря

В описі досвіду бібліотекар висвітлює проблему, над якою працює, форми, методи, засоби її реалізації, розкриває індивідуальні особливості своєї роботи.
Опис досвіду передбачає аналіз діяльності бібліотекаря за структурою:
Мотиви → Мета → Зміст → Форми → Методи → Умови → Критерії → Результати
та викладення висновків літературною мовою від 3-ої особи.
Опис досвіду – діловий документ, що відповідає таким вимогам як: достовірність, конкретність, лаконічність, чіткість, ясність, наявність конструктивних пропозицій і надається в паперовому вигляді обсягом не більше десяти друкованих сторінок (з обовязковим записом на диску).
Орієнтовний план опису досвіду може включати:
І. Вступна частина:
Обгрунтування актуальності теми досвіду з позиції удосконалення діяльності бібліотеки та значимості для виховання її користувачів.
Одержання результатів в процесі рішення проблеми, їх стійкість. Динаміка кількісних та якісних змін результативності. Переваги досвіду над існуючою практикою.
Умови створення досвіду: коротка характеристика матеріально-технічної бази, фонду, санітарно-гігієнічних умов та бібліотекаря як автора досвіду. Умови, які необхідні для досягнення оптимальних результатів.
Висвітлення основної ідеї досвіду, її інноваційну значущість.
Короткий огляд і аналіз вивченої літератури та інших джерел (теоретична база досвіду).
Аналіз стану справ, основні причини недоліків в роботі бібліотекаря.

ІІ. Основна частина:
Формулювання мети і завдань, розкриття шляхів вирішення проблеми, приведення прикладів алгоритму дій, методів та форм бібліотечної роботи, їх поєднання:
·        наочні (екскурсії, бібліотечні уроки, спостереження);
·        словесні (розповідь, бесіда, пояснення, читання художніх текстів, вікторини та інші);
·        практичні (огляди, видача книжок, розстановка повернутих читачами книжок, робота з періодикою);
·        ігрові (КВК, конкурси, вікторини, ігри–турнір);
Опис авторської технології, застосування якої дає гарантований результат.
Показ найбільш результативних прийомів.
Перелік проблем, труднощів, з якими зіткнувся бібліотекар в процесі роботи, та шляхів їх подолання.
В центрі опису повинні бути читачі з їх індивідуальними особливостями, різними здібностями, рівнем інтелектуального розвитку, тому треба вказати, що змінилося в читачах, їх поведінці, знаннях, навичках.
Показ взаємодії з батьками, педагогами та громадськістю щодо залучення дітей до читання.
Високі якісні стабільні показники результатів, за рахунок чого досягається повнота та міцність знань.
Аналіз результатів власної професійної діяльності, із показом змін у формуванні спрямованості читацького інтересу, в якості знань учнів в оволодінні ними практичними уміннями і навичками, розвиток інтересу до книги.
Ілюстрація опису схемами, результатами діагностування на початку та в кінці роботи.
ІІІ. Заключна частина:
підведення підсумків роботи, висновки, результати, перспективи подальших планів (коротко і чітко, лаконічно).
Схвалення і поширення досвіду (ким, де, коли, яким чином). Рекомендації щодо впровадження досвіду в практику бібліотекарів.

Досвід для представлення колегам може бути у вигляді:
§                    доповіді,
§                    статті,
§                    методичної розробки і рекомендацій,
§                    плакату,
§                    брошури,
§                    посібника,
§                    альбому,
§                    листівки,
§                    буклету,
§                    стенду та інші.


Помилки при узагальненні та опису досвіду

Найбільш поширені помилки, які виникають при неправильному узагальненні досвіду:
1.           Непродуманий вибір та формулювання теми.
2.           Широта теми. Розпилення уваги, огляд великої кількості питань замість того, щоб сконцентрувати увагу на головному, брати в основу одне – два питання та вирішувати їх всебічно.
3.           Характер звіту, послідовний опис того, що зроблено, без будь-якого аналізу та узагальнення.
4.           Відсутність теоретичних обґрунтувань, прагнення вияснити тільки процентну (відсоткову) закономірність.
5.           Відсутність показу діяльності читачів, тільки – бібліотекаря.
6.           Відсутність показу умов формування досвіду.
7.           Позитивний аспект опису, відсутність розмови про труднощі, педагогічних пошуків.
8.           Відсутність опису результатів в динаміці.

9. Вимоги до презентації досвіду роботи

Презентація досвіду виконується в програмі Місrosoft Power Point 2003 і подається в електронному вигляді. Обсяг презентації – до 15 слайдів.
Презентація має враховувати такі вимоги:
§                    матеріал викладається стисло, з максимальною інформативністю тексту, в чіткому порядку, без нагромаджень;
§                    інформація ретельно структурується;
§                    важлива інформація (висновки, визначення, правила) з ілюстраціями;
§                    другорядна інформація розміщується внизу слайду;
§                    для уточнення інформації використовуються діаграми, схеми;
§                    графіки, схеми, малюнки, ілюстрації повинні органічно доповнювати текст;
§                    графіки, схеми повинні мати чітке пояснення;
§                    рядок має містити 6 – 8 слів;
§                    всього на слайді має бути приблизно 6 – 8 рядків;
§                    загальна кількість слів не повинна перевищувати 50-ти;
§                    у заголовках повинні бути і великі, і малі літери;
§                    слайди мають бути не надто яскравими, бажано витриманими в одному стилі.

10. Додатки до опису досвіду роботи
представляють відповідно до теми, кількість не обмежуються. Це можуть бути:
1.           Конспекти бібліотечних уроків, сценарії свят, заходів та інше.
2.           Плани річні, перспективні, програми розвитку або їх окремі розділи, моделі діяльності, концепції.
3.           Навчально-наочні посібники, оригінальний дидактичний матеріал.
4.           Записи відео-, аудіо-.
5.           Діагностичні карти, анкети, малюнки з результатами досліджень на початку та в кінці роботи.
6.           Таблиці, схеми.
Матеріали подаються на паперових та електронних носіях, виконаних у програмі Місrosoft Word.

11. Творча робота
за однією із запропонованих тем:

§                    «Шкільні бібліотеки: Мудрість світу»
§                    «Шкільні бібліотеки: Навчання все життя»
§                    «Об'єднуємо бібліотеки, грамотність і навчання»
§                    «Читаємо. Пізнаємо. Діємо!»
§                    «Розкриваючи книгу, відкриваємо світ».

За визначенням Нового Енциклопедичного словника: «Творчість – це діяльність, яка породжує дещо якісно нове і відрізняється неповторністю, оригінальністю та унікальністю», тому оцінюється відповідно до критерієв:
·                   Ретельність, детальність розкриття теми.
·                   Гнучкість, нестандартність мислення (широта асоціацій, розгляд теми з різних точок зору).
·                   Прояв професійної позиції автора її наукова обґрунтованість.
·                   Мовлення, його науковість, послідовність, точність.
·                   Якість подачі теми (естетика, барвистість, ілюстративність).

12. Публікації в професійній пресі (відповідно до теми; за наявністю).
Подати список із зазначенням назви та джерела, тексти публікацій.

13. Рекомендаційні бібліографічні посібники малої форми будь-якого жанру (відповідно до теми; за наявністю).

14. Фотографії та анотації на них.
Кольоровий портрет (розмір 9х4).
Жанрові кольорові фотографії (з робочого місця, свят, заходів…) з коротким підписом.
Фотографії подаються в паперовому та електронному варіантах без зменшення розміру.

15 Методичні розробки, створені учасником.

16. Методична діяльність учасника обласного конкурсу (з охопленням всіх форм) подається за підписом керівника районного (міського) методичного об'єднання або методиста з бібліотечних фондів шкільних підручників районного (міського) методичного кабінету.
Висновок має містити відомості про систему роботи бібліотекаря, результативність його діяльності (відвідування, книговидача, участь школярів у конкурсах та інше).

17. Перелік використаної літератури.

18.Зміст: послідовний перелік всього розміщеного матеріалу із зазначенням сторінок.

Література

Бачалдин Б.Н.Менеджмент в научно-методической работе. В помощь библиотекарю / Б.Н. Бачалдин, Л.М. Инькова. – М., 1993.
Жерносек І.П. Науково-методична робота в загальноосвітній школі: Навчально – методичний посібник / І.П. Жерносек. – К., 1999.
Орієнтовні критерії передового педагогічного досвіду // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. – 1983.- №11.- С.14-21.
Передовий педагогічний досвід: теорія і методика // За ред. Л.П. Момот. – К., 1990.
Потапова Т.Н. О состоянии сети и перспективах развития школьных библиотек общеобразовательных учреждений края / Т.Н. Потапова // Школьная б-ка. - 2004. - №5. - С.16-24.
Пуцов В.І. Матеріали до методологічного семінару «Проблеми педагогічного досвіду: реалії та перспективи»/ В.І. Пуцов, Л.Я. Набока. - К., 12-13-грудня 2001.


Бібліографічний опис